Het project

Achtergrond

Oudere migranten worden geconfontreerd met een moeilijke opgave; naast de pijn die zij bij zich dragen door het verlaten van hun vaderland, wordt hen gevraagd zich aan te passen aan de veranderingen waarmee ouder worden gepaard gaat en daarnaast hun weg te vinden in de cultuur, de taal en de veranderende sociale omgeving van hun nieuwe thuisland.

Dit plaatst oudere migranten in een kwetsbare positie, zoals drempels bij het vinden van een baan en neerwaartse sociale mobiliteit. Samen met hun onvermogen om zich goed uit te kunnen drukken, leidt dit tot meer eenzaamheid, sociaal isolement, depressie en lichamelijke klachten. De pijn van het missen van familie die achtergebleven is, de pijn van er niet meer toe doen in de samenleving, maken het nog moeilijker voor oudere migranten om hun weg te vinden in hun nieuwe thuisland.

Het doel van Tale Talk

Tale Talk wil een platform zijn, speciaal voor oudere migranten, dat bijdraagt aan een betekenisvol en sociaal leven. Tale Talk organiseert bijeenkomsten waar migranten met verschillende achtergrond samenkomen om verhalen te delen, elkaar ervaringen te vertellen, en een sociaal netwerk op te bouwen. In deze bijeenkomsten staan compassie en diversiteit centraal: oudiversiteit.

Daarnaast wil Tale Talk een platform zijn waarbij oudere migranten hun rijke kennis van hun eigen cultuur en taal kunnen delen met hun gemeenschap; op school, in bibliotheken, in buurthuizen. Hun levenskracht en doorzettingsvermogen krijgt hierdoor erkenning, hun verhalen en ervaringen zullen gehoord en gewaardeerd worden.

Deelnemers van Tale Talk delen verhalen

  • Verhalen over hun leven in hun land van herkomst
  • Hun avontuurlijke reis naar het land van vestiging. Het kunnen verhalen zijn van tragische gebeurtenissen of verhalen van vreugde en succes.

Het delen van verhalen geeft inzicht aan andere oudere volwassenen over de wereld waar migranten vandaan kwamen en het zal hen inspireren om de horizon van hun sociale netwerk uit te breiden.

Klik hier voor alle verhalen


De drie activiteiten van ‘Tale Talk’

  1. Oudiversiteit: uitbreiden van het sociaal netwerk door deel te nemen aan een dag vol verhalen, gezamenlijke spellen en het delen van elkaars cultuur. Dit wordt elke 3 tot 6 maanden georganiseerd op verschillende plaatsen in Nederland.

  2. Vrijwilligerswerk: deelnemen aan culturele en educatieve activiteiten in de buurt, zoals op scholen, bibliotheken en buurthuizen.

  3. Tale Talk café, een platform om mensen van alle leeftijden te ontmoeten.

Tale Talk Café

Dit is helaas momenteel nog niet beschikbaar

Educatieve & Culturele Activiteiten

Dit is helaas momenteel nog niet beschikbaar


Probleemstelling

In de laatste twee decennia is de vergrijsing van de bevolking wereldwijd verdubbeld. Vooral oudere migranten bestaan momenteel uit een groeiend percentage van oudere volwassenen in de Verenigde Staten en Europa.

In Duitsland is de migrantenpopulatie van 60 jaar en ouder elk decennium verdubbeld sinds 1970. In Nederland is de migrantenpopulatie uit Marokko en Turkije van 60 jaar en ouder tussen 1996 en 2003 met 112% gegroeid.

Belangrijke factoren bij het ouder worden

Met de snel toenemende vergrijzing in Europa is het concept van succesvol ouder worden uitgegroeid tot een aandachtspunt. Succesvol ouder worden is niet alleen een toename van de levensduur maar bestaat het succesvol ouderworden uit drie componenten ;

  • Een laag risico op ziekte- en ziektegerelateerde invaliditeit.
  • Behoud van hoge fysieke en mentale functie.
  • Blijvende betrokkenheid bij het leven.